DŮKAZY O PRAŽSKÝCH STAVEBNÍCH PŘEDPISECH

Abychom reagovali na zavádějící dezinformace pánů Hudečka a Hniličky, předkládáme jednoznačné důkazy o výkladu nejdůležitějších ustanovení PSP.

Výšky nových budov

§25
Výšková regulace

(1)Výškové uspořádání se zpravidla definuje stanovením výškových hladin podle odstavce (2), určením závazné maximální a minimální regulované výšky budov nebo stanovením minimálního a maximálního počtu podlaží.

Zpravidla je to kouzelné slovíčko. To znamená, že to není závazné. Zpravidla takto, ale klidně i jinak, a o to přesně jde. Aby předpis byl v takto závažných ustanoveních, jako je výška budov, gumový a neurčitý.

(3) Spolu s určením regulace v územním nebo regulačním plánu lze stanovit podmínky, za jejichž splnění lze stanovenou maximální regulovanou výšku přesáhnout, a to určením konkrétního místa nebo typu stavby anebo obecných pravidel.

Z textu jasně vyplývá, že územní a regulační plány ještě nejsou zpracované, ale už dopředu se ví, že se budou udělovat výjimky umožňující výšku staveb klidně bez omezení. Také se ví, kdo výjimky bude udělovat, bude to IPR.

§26
Umísťování staveb s ohledem na výškovou regulaci

b) v transformačním a rozvojovém území se výškové hladiny odvozují z územní studie, popřípadě v případě hladin I-VII dle § 25 odstavce 2 písmene a-g se stanovují v dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí.

Tento odstavec jasně říká, že v transformačním a rozvojovém území si výšku budovy určuje stavebník sám, protože ten a nikdo jiný zpracovává dokumentaci pro územní rozhodnutí. A pozor. Rozvojová s transformačmí území jsou právě ta území, kam chtějí Hudeček a Hnilička umístit těch již mnohokrát zmiňovaných 400 tisíc nových lidí (to je třeba celé Brno).

Závěr: výšky budov budou opravdu problém, protože se připouští udělování výjimek bez omezení a na části území si výšku budovy určí stavebník sám.

Možnost více zastavět pozemek

§7
Míra využití území k zastavění

Míra využití území k zastavění se určuje vždy pro stanovenou část zastavitelného území, a to přiměřeně pro lokalitu, plochu, blok anebo pozemek, a stanovuje se jako nejvýše přípustná, popřípadě jako nejnižší požadovaná.

Jedná se o parametr, jak velkou část pozemku lze zastavět. Z obecného ustanovení tedy nevyplývá, jak moc se dá který pozemek zastavět. Opět je zde kouzelné slovíčko přiměřeně. Kdo však bude tu přiměřenost zkoumat? Zřejmě opět IPR. Jak na míru zastavění IPR nahlíží však víme. Jednoznačně deklaruje, že současně platná míra zastavění 30% je malá, ve světě že je větší a je to prý dobře. Někde že mají i 90% a to je vůbec nejlépe. Je tak jasné, že tolik očekávané zahušťování nás opravdu čeká.

Nízké a tmavé byty

§44
Výšky a plochy místností

(1) Světlá výška obytných místností musí být nejméně 2,6 m. Minimální světlou výšku obytné místnosti lze snížit na 2,4 m, pokud je součástí bytu alespoň jedna obytná místnost o výšce min. 2,6 m a ploše větší než 16 m2.

§45
Denní a umělé osvětlení

(2) U nově navrhovaných staveb a změn staveb v uliční frontě s uzavřenou stavební čárou musí být v obytných místnostech a v jednotkách dlouhodobého ubytování splněna alespoň úroveň denního osvětlení uvedená v bodě 4 přílohy č. 1 k tomuto nařízení (tedy koeficient 0,5%)

Doposud byla jako etalon nízkého stropu používána hodnota výšky stropu ve starém panelovém domě, tedy 2,45 m. PSP však povolují strop ještě nižší. Otázka denního osvětlení v bytech je ještě jednoznačnější, nově povolená hodnota 0,5% je téměř poloviční oproti doposud platné hodnotě 0,9%. Odborníci říkají, že hodnota 0,5% je již normální šero. Bez přehánění se bude jednat opravdu o neuvěřitelně tmavý byt. Největší pikantností pak je, že sám tvůrce PSP pan Hnilička, velký příznivec zahušťování výstavby a tmavých bytů, bydlí v obrovské soliterní vile ve Střešovicích ve Slunné ulici! Ale ostatní lidé mají být někde namačkáni? Hudeček a Hnilička na to říkají, že si někdo nemusí ten malý a tmavý byt kupovat. Zásadní problém je však v tom, že kdo si kupuje nový byt, tak přece automaticky předpokládá, že bude splňovat základní hygienické standardy. Nenapadne Vás že by mohl být například tmavý. Navíc na dlouhodobý pobyt lidí ve tmavých prostorech jsou jasné studie negativního vlivu na lidské zdraví. Tato závažná změna navíc pravděpodobně vůbec nebyla projednána s orgány zdravotní prevence.

Parkováni u novostaveb

§32
Kapacity parkování

(2) Minimální požadovaný a maximální přípustný počet stání je stanoven procentem ze základního počtu stání. Nestanoví-li územní nebo regulační plán v souladu s §83 odst. 2 jinak, užije se procento stanovené stanovené pro jednotlivé zóny v příloze k tomuto nařízení. (3) Základní počty vázaných a návštěvnických stání pro stavbu nebo soubor staveb jsou dány součtem stání pro jednotlivé účely užívání dle přílohy č. 2 k tomuto nařízení. U staveb nebo souborů staveb s kombinací více účelů užívání lze v odůvodněných případech snížit základní počet návštěvnických stání s ohledem na jejich vzájemnou zastupitelnost.

Už základní počet stání u bytových domů je problém. U bytů je doposud stanoveno, že každý byt bez ohledu na velikost (tedy i garsonka) musí mít alespoň jedno stání (velké byty pak dvě). Nově podle PSP se počítá jedno stání na každých 85 m2 hrubé podlahové plochy. To znamená, že u bytů menších než 85 m2 nikdy nelze dosáhnout alespoň jednoho stání na byt. Tři malé garsonky po 30 m2 tak mají dohromady jedno stání. Už tento výpočet základního počtu nutných stání redukuje přibližně na polovinu stávajících požadavků (samozřejmě podle toho, jak velké byty jsou v domě. Čím menší jsou byty, tím méně stání bude potřeba na jeden byt, počet parkovacích míst v domě zůstává stále stejný, vypočítaný z hrubé plochy, bez ohledu na počet bytů). Tato polovina je pak násobena koeficientem z mapy v příloze, „čím blíže do centra, tím nižší nároky“. Například úplně v centru města je tato polovina násobena ještě koeficintem 0,5. Jinými slovy: V úplném centru města stačí developerům postavit přibližně pouhou čtvrtinu parkovacích míst oproti dnešku. Hudeček s Hniličkou to i přiznávají, na základě americké studie totiž říkají, že v případě zahuštění obyvatel na hodnotu 100 lidí na 1 hektar se lidé naučí používat MHD a nohy. Pražané tedy budou obětí tohoto amerického experimentu.

§33
Forma a charakter parkování

(3) stání vázaná se umisťují mimo uliční prostranství. U společně řešených celků zástavby s převažujícím účelem užívání bydlení do 3 podlaží lze vázaná stání při splnění požadavků odstavců 1 a 2 přiměřeně k charakteru uličního profilu umístit do uličních prostranství. (4) stání návštěvnická lze při splnění požadavku odstavců 1 a 2 přiměřeně k charakteru uličního profilu umístit do uličních prostranství.

Tyto dva odstavce vlastně znamenají, že již tak snížené počty parkovacích míst podle paragrafu 32 lze „za jistých okolností“ umístit do ulic. §32 a §33 tak opravdu budou znamenat úplnou katastrofu v parkování v Praze. Developeři však ušetří, nebudou muset budovat drahé podzemní garáže.

Zákaz svodidel a protihlukových stěn

§17
Požadavky na dopravní infrastrukturu a dopravní vybavenost

(6) Umístění svodidel podél komunikací v zastavitelném území je nepřípustné vyjma rychlostních místních komunikací a jejich napojení a podjezdů dle požadavků jiného právního předpisu. U dočasných dopravních opatření se postupuje přiměřeně.

(7) Umístění protihlukových stěn a valů v zastavitelném území je nepřípustné vyjma stěn a valů podél rychlostních místních komunikací, železnic a stávajících tramvajových tratí vedených mimo uliční prostranství.

Svodidla mají své důvody, chrání chodce před auty. Pokud jsou nyní z estetických důvodů zakázána, tak to jistě povede k většímu nebezpečí v ulicích. Zakázané protihlukové zdi pak znemožní ochranu obyvatel před hlukem. Rovněž tak bude pouze z estetických důvodů.

Z těchto důkazů jednoznačně vyplývá, že pochybnosti, které se vyrojily kolem PSP, jsou bezesporu oprávněné a že text PSP má závažným a zřejmě i nezákonným způsobem několik desítek let nahrávat developerům na úkor občanů města Prahy. Z textu je dále i zjevné, že není správně, když takto závažné normy zpracovává soukromá osoba.

Proti PSP se již veřejně vyjádřili:

Celé zastupitelstvo města Prahy poměrem 37 ku 2 (jedním ze dvou proti byl samozřejmě pan Hudeček)

Starosta MČ Praha 1  Oldřich Lomecký

Starosta MČ Praha 4  Pavel Caldr

Starosta MČ Praha 7  Marek Ječmének

Místostarosta MČ Praha 9  Mgr. Adam Vážanský

Tajemník MČ Praha 10  ing. Martuin Slavík

Starosta MČ Praha Vinoř  František Švarc

Starosta MČ Praha Klánovice  Ing. Petr Soukup

Bývalý primátor a kandidát na primátora  doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.

Ředitel nemocnice Motol  Miloslav Ludvík

Kandidátka na primátora  Adriana Krnáčová

A mnoho jiných.

 

Příklad vyjádření:

MC-PHA1

Oldřich Lomecký

Starosta MČ Praha 1

 

„Magistrát nereflektoval žádnou z desítek připomínek, které městská část podala v rámci schvalování nových stavebních předpisů.“
„Šlo o tři strany věcných a správních připomínek, které nebyly vypořádány.“
„Systém zbytečně nadřazuje veškeré rozhodovací pravomoci magistrátu.“

Skryté záludnosti Pražských stavebních předpisů (PSP)

Na ruku developerům

Nové předpisy povolují zástavbu i v místech, kde to doposud nebylo možné. Není náhodou, že jediní, kdo nové předpisy bez výhrad chválí, jsou developeři. A ještě pan Hudeček.

Negativní dopady PSP nejsou při zběžné četbě zřejmé. Jsou umně skryty ve výjimkách, dodatečných podmínkách, matoucích a zavádějících informacích, které skýtají prostor pro jejich využití šikovnými developery. Jsou plné pojmů jako „v odůvodněných případech, především, zpravidla“. To zavádí právní nejistotu. Typický příklad: §34, odstavec 1: „Stavby se obvykle vybavují plochami k odkládání jízdních kol“. Tak musejí stojany být, nebo ne? Podobně to je ve spoustě dalších a závažnějších ustanoveních, kdy se developer může zbavit mnoha drahých povinností v případě, že si „odůvodní“.

Obecně PSP deklarují snahu o ukončení rozvoje Prahy do stran a zahuštění směrem dovnitř. Dle autorů PSP může vnitřní Praha absorbovat ještě dalších 400 tisíc lidí. Podle PSP je třeba začít stavět tam, kde to podle stávajících předpisů nebylo možné. Proluky, nároží i parčíky je třeba zastavět a to i v případech, kde nová výstavba odporuje stávajícím předpisům. Proto je PSP v řadě parametrů uvolňují, posilují práva stavebníků na úkor sousedů a umožňují tak developerům mohutnou novou zástavbu. Praha se tak na dlouhé roky stane jedním velkým staveništěm. Na nárůst počtu obyvatel však není připravena pražská infrastruktura. Každý vidí, jak vypadá doprava a parkování v Praze dnes. Jak by potom vypadala v případě realizace takto závratných plánů?

Kolaps parkování v místech nové výstavby

Skokové změkčení požadavků na parkovací místa u nové výstavby znamená, že developeři ušetří za výstavbu garáží. Lidé budou parkovat na ulici. Na té samé ulici, kde se již dnes nedá zaparkovat.

Dosavadní stavební předpisy ukládaly developerům povinnost vybudovat při výstavbě bytů dostatečný počet parkovacích míst. Podzemní garáže nebo nadzemní patrové parkingy stavby značně prodražovaly. PSP stavaře této povinnosti v podstatě zbavují. Koeficienty pro potřebná parkování u nových budov se v naprosté většině počítají tak, že výsledný počet nutných parkovacích je nižší než podle stávající legislativní úpravy. Například: podle stávající úpravy vždy musel každý byt mít alespoň jedno parkovací místo, větší byty pak dvě parkovací místa. Podle PSP se budou parkovací místa počítat pouze z hrubé podlahové plochy budovy. Na každých 85m2 jedno parkovací místo. To znamená, že u malých bytů (a těch se prodává nejvíce) bude vycházet jedno parkovací místo na cca 2 byty. Tímto způsobem výpočtu se požadavky na parkovací místa snižují až o několik desítek procent. Navíc, při správném odůvodnění lze počet potřebných parkovacích míst podle § 33, odstavec 2), 3) a 4) snížit až na nulu!!! Všechny auta z nového objektu v těchto případech tak budou parkovat na ulici. Za vše například hovoří i povolená velikost šikmého stání 2,5 x 5m. Do takto malého prostoru s dnes běžnými auty jistě nepůjde zaparkovat, navíc je v rozporu s platnou normou. Výsledek toho všeho je jasný, do tak již přetížené dopravní struktury přibydou další tisíce parkujících aut.

Přetížení pražské MHD

Už dnes dochází k zahlcení klíčových uzlů MHD. A bude ještě podstatně hůře.

PSP povolují „zahuštění“ vnitřní Prahy o dalších 400 tis. obyvatel. Do nově vystavěných bytů tak magistrát chce nastěhovat celé jedno Brno. Nikdo už ale neřeší, jak se budou noví Pražané po metropoli pohybovat, příp. kde budou parkovat svá auta. Již dnes jsou klíčové dopravní uzly MHD v době špičky přetížené (I.P. Pavlova, Můstek, Anděl). Jak pojmou další masy lidí? Magistrát sice za 60 mld. plánuje trasu D metra, ta však nijak neuleví dopravě v centru, jen přivede do stanice Pankrác a následně na trasu C nové statisíce cestujících. Koncepce dopravy pro statisíce nových obyvatel v PSP chybí.

Permanentní staveniště v centru při nedodržování odstupů

Jednoho krásného dne se probudíte a na místě té zelené proluky naproti Vašemu domu se objeví bagr. V tu chvíli bude na protesty už pozdě.

V širším centru už prakticky nejsou pozemky, které by bylo možné bez porušení stávajících předpisů zastavět. Proto PSP povolují využít každý volný plácek. Nahustit domy vedle sebe bez respektování odstupu. Hrozí, že se centrum Prahy promění v permanentní staveniště. Navíc dojde k narušení vlastnických práv majitelů pozemků a nemovitostí, na jejichž požadavky ohledně odstupu sousedících budov nově nebude brán zřetel. Bez nároku na obranu mohou přijít o výhled, slunce, čistý vzduch. Hodnota jejich majetku se razantně sníží. Zhorší se životní prostředí, neboť bude možné stavět také v tzv. rekreační zeleni. Nemusí se také dodržovat minimální vzájemný odstup budov ani odstup od hranice pozemku. Spolu s omezením práv vlastníků při stavebních řízeních se tak majitelé sousedních budov budou divit, jak blízko vedle nich bude vyrůstat nová výstavba. Navíc je mnoho ustanovení navázáno na územní či regulační plán. Tyto dokumenty však ještě nejsou zpracovány a schváleny, to znamená, že do doby jejich zpracování nelze podle PSP plnohodnotně pracovat. Jak tedy budou úředníci podle nich rozhodovat od 1.10.?

Výstavba nízkých a tmavých bytů

Všichni si pamatujeme staré panelákové byty s nízkým stropem. Člověk by si myslel, že vývoj bytového fondu půjde směrem ke kvalitě. Budou se stavět krásné, prosluněné byty. Omyl. Jdeme naopak v čase zpět. PSP ruší požadavky na povinné oslunění bytů. Oproti stávající právní úpravě se dále „za jistých podmínek“ snižuje minimální světlá výška na 2,4m. Existují studie, že výška 2,45 způsobuje deprese. Nová výška je méně, než činila norma pro socialistické paneláky, které byly doposud synonymem nízkého bytu. Výsledek je jasný, nízké a tmavé špeluňky budou vydávány za plnohodnotné byty.

Dopis Institutu pro rozvoj měst a obcí primátorovi Hl. m. Prahy

Článek doc. Ing. Jana Kaňky, Ph.D. (ČVUT) o denním osvětlení a proslunění v novém pražském nařízení

Další zhoršení dopravy

PSP brojí proti budování cyklostezek, cyklisté mají jezdit přednostně ve vyhrazeném proudu aut. Nový pruh pro cyklisty znamená o jeden pruh méně pro auta. Navíc je to pro cyklisty úplně nebezpečné. Zácpy autoři PSP neřeší.

Otevření prostoru pro korupci a protekci

Možné je všechno a nic. Záleží, jak se k tomu postaví IPR. PSP zavádějí značnou právní nejistotu. Obsahují odstavce, které povolují vlastně vše za podmínky souhlasu Institutu plánování a rozvoje (IPR), z nějž nové PSP vzešly. IPR má řešit vše. Do dnešní doby nevídaným způsobem koncentrují pravomoci územního i stavebního řízení. Může rozhodovat o každé nové výstavbě v Praze, jelikož disponuje obrovskými pravomocemi. Vzhledem k této koncentraci moci do jedněch rukou a četným vazbám IPR na významné pražské developerské společnosti se lze domnívat, že jsme svědky přípravy podmínek pro rozvoj klientelismu a korupčního jednání.

Znehodnocení historické dlažby v centru asfaltem

Sice některá místa ztratí své genius loci, ale zase se tam bude moci jezdit lépe na kole. Nemůžeme mít všechno. PSP povolují nahrazení historické dlažby asfaltovými povrchy nebo betonovými panely. V plánu je pohřbít pod asfaltem a betonem dláždění v okolí Václavského náměstí, Palackého ulice, nábřeží Kapitána Jaroše, náplavky u Mánesa a Čechova mostu. Dále Kaprovy ulice, U lužického semináře na Malé straně, Palachova náměstí, Jindřišské nebo Spálené. Důvodem je umožnění pohodlnější jízdy cyklistům, tedy primátorovým přátelům z hnutí Auto-mat.

Více nebezpečných křižovatek

Nadchody ani podchody nejsou nic krásného. Ale zachraňují životy chodců. Podle nových předpisů už se stavět nesmí. Předpisy staví estetiku ulice nad lidský život. Třeba zrovna ten Váš.

Finanční náročnost výstavby nadjezdů, nadchodů, podchodů a dalších typů víceúrovňových křižovatek řeší Pražské stavební předpisy obdobně jako zajišťování parkovacích míst. Nařizují nestavět je vůbec a místo toho zřizovat přechody pro chodce. Důvodem je nesoulad nehezkých nadchodů s urbanistickými vizemi autorů předpisů. PSP neberou ohled na bezpečnost chodců. Navíc se zvýšením počtu přechodů a semaforů ještě více sníží plynulost dopravy.

Nárůst závažnosti dopravních nehod

Podobné logika jako u nadchodů. Svodidla nejsou nic krásného, ale mohou zachránit život chodcům i řidičům v případě nehody. Předpisy opět preferují vzhled ulice nad ochranu Vašich blízkých.

PSP uvádějí, že „umístění svodidel podél komunikací v zastavitelném území je nepřípustné“. Preferují estetické hledisko před bezpečností Pražanů. Předpis prokazatelně ohrožuje životy a zdraví obyvatel města.

Zákaz nových protihlukových stěn a svodidel

Bydlíte blízko hlučné komunikace a před hlukem Vás chrání protihluková stěna? Už nebude. Předpisy protihlukové stěny nepovolují, nejsou esteticky přínosné. A na hluk si budete muset zvyknout.

Kvalitně architektonicky zpracovaná protihluková stěna je pro místa, která jsou obtěžována hlukem jistě přínosem. PSP je téměř nepovolují. Kazily by vizuální dojem. Podobné to je u svodidel, jsou rovněž zakázána až na maličkou výjimku. Odůvodnění zákazu dle pana Hniličky je takové, že v místech, kde nejsou svodidla jezdí auta pomaleji.

Praha přijde o stamiliony jednoduchého příjmu

Praha dlouhodobě neřešila problematiku billboardů. Nenechala odstranit jediný nelegální billboard, což je v Praze každý třetí. Neví ani, kolik jich v metropoli vlastně je. Evropská města ví, jak s billboardy pracovat. Drží regulaci tak, aby billboardy přinášely peníze potřebné pro údržbu veřejného prostranství, ale nehyzdily město. Předpisy je místo regulace rovnou zakázaly. S výjimkou jediné firmy – JCDecaux.

Praha pronajímá pozemky pro reklamní plochy. Ročně tak dosud pro občany prakticky bezpracně a jednoduše získávala přibližně 100 milionů korun. Pražské stavební předpisy však v říjnu tento přítok peněz do pražského rozpočtu utnou. V budoucích pěti letech (obvyklá délka smluv) tedy Pražané přijdou minimálně o půl miliardy korun. Kolik by za to mohlo vyrůst nových školek, domovů důchodců, hřišť a další potřebné občanské vybavenosti? Hodně. Jenže pan Hudeček nemá reklamu rád. Ohání se metropolemi, jako jsou Vídeň a Berlín. Nestydatě balamutí. V Berlíně je na 12 000 klasických billboardů a 240 reklam na mostech. Ve Vídni je přes 11 000 billboardů. To je více než v Praze. Rozdíl je však v tom, jak k nim města přistupují. Instalace ploch je posuzována místo od místa. Kam se co hodí. Na výpadovce bigboard nevadí, v centru naopak ano. Umisťování reklam má smysl a řád. Ceny za vlastní pronájem pozemku určují soutěže o licence, aukce ap., tak aby byla pro město nabídka co nejvýhodnější, tedy co nejvyšší. Často jdou příjmy z pronajímání reklamních ploch přímo čtvrtím, na jejichž území stojí, a musejí být ze zákona použity na jejich zvelebení. V těchto městech venkovní reklama pomáhá občanům. Je jasné, že v pražském rozpočtu tyto peníze budou chybět. Obří prostředky půjdou jen na dopravní investice (tunel Blanka, metro A a tramvaje T15). Na nic jiného nezbude. Nebo jen za cenu dalšího zadlužení Prahy.

Primátor Hudeček káže vodu a pije víno

Argumentace pana Hudečka, kterou vysvětluje zákaz billboardů, tedy estetika veřejného prostoru, dostává značné trhliny ve chvíli, kdy sám nechá po Praze rozmístit 33 obřích reklamních pilířů se svojí vysmátou tváří. A to na místech, která jsou dle jeho názoru pro podobná „monstra“ nepřijatelná. Hudeček tvrdí, že jeho reklama byla „řádně povolena“. Pilíře ale nemají stavebního povolení, které je pro stavby tohoto významu v „normálních“ případech vyžadováno. Jejich nelegálnost dokládá i zásah městské policie(!) v ulici Na Příkopech, kde je Hudeček následně nucen reklamní pilíř odstranit. Takže billboardy vadí, ale pokud je na nich právě pan Hudeček, jsou v naprostém pořádku. Tomuto se říká pokrytectví.

Na konečném znění se zjevně projevilo to, že je nezpracovávali odborníci na stavební právo, nýbrž utopisté bez potřebného odborného základu v oblasti procesu stavebního povolování.

ASPEKTY SCHVALOVÁNÍ PRAŽSKÝCH STAVEBNÍCH PŘEDPISŮ (PSP)

PSP ZPRACOVALY SOUKROMÉ OSOBY

Ano, je to tak, tento předpis, který je prováděcím předpisem ke stavebnímu zákonu opravdu zpracovala soukromá osoba. Je jím architekt Hnilička, proč to zpracoval zrovna on, jestli na základě nějaké smlouvy, není jasné, protože na tuto položenou otázku pan Hudeček nechtěl odpovídat. Druhým v pořadí byl jistý pan Ctibor, který sám sebe tituluje jako Developer, dočasně pověřený řízením Institutu plánování a rozvoje. Každopádně je to krajně neobvyklé, protože takto závažné předpisy vždy zpracovávali odborníci. Např. zákony se zpracovávají na ministerstvu, kde poté projdou trojím čtením v parlamentu. Stavební vyhláška pak vždy v týmu odborníků na Ministerstvu pro místní rozvoj. V Praze pak odborníci z Odboru výstavby MHMP. V tomto případě je to každopádně jinak. Je zcela zjevném že nechat soukromým osobám zpracování předpisu, kterým se budou při povolování řídit stovky úředníků stavebních úřadů po desítky let je krajně neobvyklé a značně riskantní.

MÁLO ČASU NA PROJEDNÁNÍ

Na svoje vyjádření měly MČ pouhých 14 dní. I to vyplynulo za čtvrtečního zasedání zastupitelstva, kdy zastupitelé říkali: „Vůbec jsme v této krátké lhůtě nestihli řádně vypracovat připomínky a pak jsme stejně nevěděli, co je zapracováno. Konečné znění jsme se dozvěděli, až když byl předpis schválen.“

SCHVÁLENO BĚHEM JEDNÉ MINUTY

Celý předpis byl dne 15.7.2014 schválen radou Hl. m. Prahy během pouhé jedné minuty, jak vyplývá ze zápisu.

NYNÍ SE MĚSTSKÉ ČÁSTI OZÝVAJÍ S MNOHA PŘIPOMÍNKAMI

Teprve nyní, po důkladném pročtení textu předpisu, jak byly či nebyly zapracovány jejich připomínky, začínají projevovat městské části svůj případný nesouhlas. Dříve to prostě nebylo možné. Pan Hudeček byl osloven dopisem tajemníků, ve kterém shrnují nedostatky PSP. Protestuje i Praha 1, kterou řídí Hudečkův stranický kolega, pan Lomecký.

Dopis Městské části Praha 10

Stanovisko starosty Městské části Praha 4

Stanovisko starosty Městské části Praha 1

ZASTUPITELSTVO ODHLASOVALO VÝZVU K PŘEPRACOVÁNÍ PSP

Výše uvedené se projevilo na čtvrtečním zasedání zastupitelstva, které odhlasovalo výzvu ke změně PSP. Proti výzvě (tedy ve prospěch nového předpisu) hlasovali pouze 2 zastupitelé z 63. Jedním z nich byl i pan Hudeček. Zástupci lidu tak jasně deklarovali svoji vůli přepracování PSP bez ohledu na stranickou příslušnost.

V případě, že rada hlavního města Prahy neuposlechne výzvu zastupitelstva a předpisy začnou platit, stane se Praha rázem rájem developerů.

Pomoz

Nahrávám

Požadujete změnu nových Pražských stavebních předpisů, poškozujících život Pražanů?

Děkujeme za Váš hlas
Už jste hlasovali!
Prosím, zvolte možnost!